Wednesday, August 14, 2013

در گلستانه زنی داشت علف می‌کاشت، چند صد متر آن‌طرف‌تر، مردی بوی علف را شنید و مدهوش گشت

روی چیزی سرمایه‌گذاری کن که راهِ رفتن رو بلد نباشه، که ندونه در کجاست.
آدم‌ها، پول، کار، همه‌شون دیر یا زود می‌رن. 


 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com