Tuesday, August 13, 2013

کسی از دیدن یک باغچه مجذوب نشد

خوشبختی یعنی این لحظه‌ای که می‌رود و تو نسبت به رفتنِ آن آگاهی. یعنی یک لحظه در اوج بودن و فرود آمدن از پسِ آن.
بی که بیمِ میرا بودنِ لحظه‌ها باشد خوشبختی‌ای در کار نباشد.

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com