Saturday, July 13, 2013

خواب‌های دلهره‌آور

خواب دیدم خدمت سربازی در ایران برای دخترها هم اجباری شده بود. من و خواهرم تازه داشتیم از کانادا برمی‌گشتیم و یک‌راست از فرودگاه به پادگان می‌رفتیم. من یک کیف چمدون‌مانند قرمز دستم گرفته بودم و می‌خواستم با همون برم سربازی. نگران بودم که موقع پریود توی پادگان چی کار کنم. داشتم آرزو می‌کردم که کاش حداقل اون موقعِ ماه رو بهمون مرخصی بدن که برگردیم خونه. توی ذهنم همه‌ی حساب کتاب‌هام که «پسرها برن سربازی، دخترها پریود بشن و بچه بزان» به هم ریخته بود. دوست‌پسر سربازم هم اومده بود فرودگاه دنبالمون که همراهی‌مون کنه و بعد باهامون سوار قطار شد که بریم پادگان. قطار خیلی خالی بود و بیشتر شبیه به متروی مونترآل بود.
نمی‌دونم کی اون روزی می‌رسه که توی خواب‌هام هم به خونه رسیده باشم.

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com