Friday, May 24, 2013

زمین و زمان

سفر همیشه ادامه دارد.
کسی که از کناره می‌رفت امروز از میانه می‌رود.
کسی که ترس در او خانه داشت امروز در آبِ بی‌گداری دست و پا می‌زند.
غرق می‌شود.
فریادش به آسمان می‌رسد.
جاودانه می‌شود.

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com