Friday, May 24, 2013

زمین و زمان

سفر همیشه ادامه دارد.
کسی که از کناره می‌رفت امروز از میانه می‌رود.
کسی که ترس در او خانه داشت امروز در آبِ بی‌گداری دست و پا می‌زند.
غرق می‌شود.
فریادش به آسمان می‌رسد.
جاودانه می‌شود.

Tuesday, May 14, 2013

دریچه‌ای تنگ به دنیای کوچکِ دو نفر

بهترین کاری که می‌شود برای کسی کرد این است که دریچه‌ای را به سمت یک دنیای کوچک به رویش باز کنی.
دوستی‌ها باید از همین جنس باشند و شاید برای همین است که دوست شدن با آدم‌هایی را که دریچه‌ای به یک دنیای کوچک برایمان باز نمی‌کنند دوست نداریم، دوست شدن با آدم‌هایی که به جای آن دریچه‌ای به سوی یک دنیای بزرگ و خر تو خر به رویمان باز می‌کنند.
ترجیح می‌دهیم دنیای کوچکی باشد، ما باشیم، آن آدم باشد، یک دو لیوان چای باشد و باقی مخلفات.

گاهی هم جای دوست بگذار کتاب.

The Mother

مادر بچه‌های تد موزبی هم بالاخره پیدا شد و تو نیامدی!
شاید این جمعه بیاید، شاید.

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com