Sunday, March 17, 2013

ببار ای ابرکم

از پسِ بارون، مردها به مردها و زن‌ها به زن‌ها شبیه می‌شوند.

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com