Friday, February 1, 2013

غفلت

ما اون‌جا بودیم، اون روزها.
امروز حتی برای ما هم باورکردنی نیست.
فردا دوباره از نزدیک بودنِ چیزهایی که امروز خیلی دور به نظر می‌رسن غافل‌گیر خواهیم شد.
ما که با تعجب تعریف شده‌ایم و با غافل‌گیر شدن.

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com