Thursday, January 31, 2013

یاد

من آدم فراموش کردن نیستم. بعضی وقت‌ها وانمود می‌کنم که چیزهایی رو فراموش کردم، اما هیچ‌وقت یاد چیزها و کس‌ها از ذهنم پاک نمی‌شه.
حافظه‌م از کودکی‌م جز چند بو چند مزه و چند منظره‌ی ثابت چیزی برام باقی نگذاشته، اما از وقتی از کودکی عبور کردم یاد چیزها و کس‌ها هرگز رهایم نکرد.

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com