Wednesday, January 9, 2013

شهر گذرا

چند سالیه که هر وقت به تهران برگشتم به دیده‌ی یک شهر گذرا نگاهش کردم. از ترافیکش لذت بردم، از زنده بودنش تا سه‌ی صبح، از دیدن و پوزخند زدن به آدم‌های عصبانی و وحشی‌ش هم حتی لذت بردم.
قرارم رو از دست دادم. دیگه نمی‌تونم به هیچ شهری به دیده‌ی دائمی بودن نگاه کنم.

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com