Wednesday, January 23, 2013

بیرون زدن

آدم‌های عیب‌دار، اون‌هایی که عیب‌هاشون رو قایم نمی‌کنن، به مذاقم خوش‌تر می‌آن.
اگر کمی به عمق قضیه فرو برید می‌بینید که تولیدات فرهنگی موردعلاقه‌ی ما آدم‌ها همه از «عمق» و «منِ درونی» خالق‌هاشون سرچشمه گرفتن.
فرانسوی‌ها ملتی هستن که چندین قرن به واکاوی «من درون»شون پرداختن. توی رمان‌های طویل‌شون، توی شعرهای بی‌سروته‌شون، توی قافیه‌های درونی جمله‌هاشون.
آدم‌های من‌دار، اون‌هایی که من درون‌شون رو قایم نمی‌کنن، به مذاقم خوش‌تر می‌آن.

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com