Thursday, December 13, 2012

صدای درشکه به گوشم می‌رسد

در گذشته‌های دور، زن‌ها در اوان بلوغ با مردی از همسایگی خود یا از روستای مجاور ازدواج می‌کردند و تا آخر عمر به خوبی و بدی زندگی می‌کردند.
گذشت اون روزها.
امروز همه‌مون با ارواح، با صدای پشت تلفن، با تصویر پشت دوربین، با پیغامی که وقتی خواب بودیم روی دیوارمون نوشتن ازدواج می‌کنیم. به خوبی و خوشی.

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com