Thursday, November 29, 2012

Winter will keep us warm

از خودسانسوری خسته شدم.
از این که یک سری حرف‌ها رو از ترس بعضی‌ها نمی‌زنم خسته شدم.
از این که یک سری دوست غیرواقعی دور و برم ریخته خسته شدم.
از این که همه آنلاین هستن هم خسته شدم.
از این که برای دایی کوچیکه‌م که تنها آدمی هست که واقعاً از ته دلش دوستم داره و همیشه به حرفام گوش می‌ده و خوشحالی‌م رو می‌خواد وقت نذاشتم ناراحتم. 
از این که مامانم رو هم به خاطر بابام از خودم روندم خسته شدم.
از این که چهار سال تمام همه رو کنار زدم به خاطر این که «تو» نبودن، به خاطر این که مثل دوستای تو ایرانم نبودن، به خاطر این که خارج از محدوده‌ی کودکیم بودن، خسته شدم.
دلم می‌خواد همه چیز رو از نو شروع کنم.


 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com