Friday, July 20, 2012

نیاز

باید خیلی مرد باشی که بتونی بدون این که احساس کنی چیزی از ارزش‌ت به عنوان یک مرد کم شده برای زن زندگی‌ت بخونی:
«من نیازم تو رو هر روز دیدنه / از لب‌ت دوسِت دارم شنیدنه»
کم پیدا می‌شه همچین مردی.
برای من همیشه بخش بزرگی از مردی و قدرت این بوده که طرف بلد باشه اظهار نیاز کنه، نترسه از اظهار نیاز کردن. فکر نکنه نیازهاش باعث می‌شن ارج و قرب‌ش کمتر بشه. نیاز بخش انسانی وجود ماست. اگر به کسی و چیزی نیاز نداشته باشیم انسان نیستیم.یوتوب - نیاز: فریدون فروغی
دانلود آهنگ - نیاز: فریدون فروغی

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com