Saturday, July 14, 2012

خلوتِ ما

به طرز قشنگی بلدی خلوت من رو به من بازگردونی.
بلدی وقتی زندگی تکراری می‌شه، به زندگی‌مون اوج و فرود بدی.
می‌دونی چه وقت‌هایی باید برای مدت کوتاهی بذاری بری ردِ کار خودت.
همه‌ی اینا رو خوب می‌دونی. انگار چند صد سال از من بیشتر زندگی کرده باشی.

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com