Tuesday, April 24, 2012

آه

یک ذره دیگه فیلم‌های فروتن رو ببینم با همه‌تون خداحافظی می‌کنم می‌رم خودمو از پنجره پرت می‌کنم بیرون.
به خدا. از بس که لرزش‌های صداش جذاب و مردونه‌ست.

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com