Friday, March 23, 2012

زن بیل

امروز به طور ناگهانی متوجه شدم که من بیشتر از هر چیز دیگری زنِ زنبیل به دست فروغ هستم:

زندگی شاید که خیابانی‌ست دراز
و زنی با زنبیل هر روز از آن می‌گذرد.


 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com