Wednesday, November 9, 2011

به یاد نازخاتون دیلمی زند کریمی

یاد اون دورون به خیر که یه فرنگ می‌رفتی درس می‌خوندی برمی‌گشتی مملکتت همه فکر می‌کردن شاخ غول شکوندی، کلی تکریم و احترامت می‌کردن.
بنده‌ی حقیر وقتی متوجه عمق و لزوم قضیه‌ی "رفته فرنگ تحصیلات کرده برگشته به مملکتش خدمت کنه" شدم که فهمیدم فازی که من توی خط‌خطی‌هام دارم به مذاق فرنگی‌ها خوش نمیاد و دلم هنوز یک جای دیگه‌ست به جز این‌جا که باید برگردم درش که چاره‌ای جز این نیست.
از این جهت عرض می‌کنم که از قرار معلوم، خیلی از دیگر فرنگ‌رفته‌های برگشته به مملکت خویش هم همین شرایط رو داشتن و دیدن برگردن مملکت خودشون صوابه.

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com