Tuesday, October 11, 2011

یادش به‌خیر، یه موقعی سنت توکا تهران زندگی می‌کرد. می‌رفتی گاندی احتمال این که ببینی‌ش بالا بود. راجع به اون خونه خوشگله‌ی پارک شفق می‌نوشت و تو می‌تونستی چند دقیقه راه بری و خودت رو به اون خونه‌هه برسونی. در مرکز همه‌ی وقایع فارسی زندگی می‌کردیم. زندگی‌مون دنباله‌ی زندگی دیروزمون بود. هنوز زندگی‌مون یک جایی اون وسطا قطع نشده بود. زمان، آهسته و خجسته پیش می‌رفت.
چه زود پیر شدیم. چه زود آواره شدیم.

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com