Tuesday, June 21, 2011

بوی گل میاد

رشته‌ی درسی خوب رشته‌ای هست که بعد از چند ماه که ازش غفلت کردی و پیش خودت فکر کردی زندگی مهم‌تر از این چرت و پرت‌ها و خیال‌پردازی‌هاست، به محض این که مطلبی مربوط بهش رو می‌خونی دلت هوای خونه می‌کنه و می‌بینی که در خونه به روت بازه.
رشته‌ی من همیشه در مراجعه‌ است!
چه این‌ور دنیا باشم میون این همه مصیبت و خاطره‌های حواس‌پرت‌کن، چه اون‌ور دنیا وسط کتاب‌های درسی‌ و غیردرسی‌م.

***
شاعر "باز باران با ترانه" به جهان‌بینی خیلی عمیقی رسیده بوده ها، توجه کنید:
اندک اندک، رفته رفته، ابرها گشتند چيره
آسمان گرديد تيره.
بسته شد رخساره ی خورشيد رخشان
ريخت باران، ريخت باران.

بعد چند خط آخر شعر اشاره می‌کنه به شگفت‌انگیزترین مسأله‌ی دنیا:

« - بشنو از من. کودک من!
پيش چشم مرد فردا،
زندگانی - خواه تيره، خواه روشن -
هست زيبا، هست زيبا، هست زيبا»Life Is Wonderful

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com