Saturday, June 25, 2011

چگونه هنگام نشستن بر روی الاکلنگ وضعیت خود را وسط زمین و هوا حفظ کنیم؟

یک الاکلنگی هست، که یک سرش پز دادن هست، و سر دیگه‌ش تواضع.
همه‌مون هم یا توی آسمونا سیر می‌کنیم، یا نشستیم کف زمین پامون داره می‌خوره به ماسه‌های زیر پامون.

Tuesday, June 21, 2011

بوی گل میاد

رشته‌ی درسی خوب رشته‌ای هست که بعد از چند ماه که ازش غفلت کردی و پیش خودت فکر کردی زندگی مهم‌تر از این چرت و پرت‌ها و خیال‌پردازی‌هاست، به محض این که مطلبی مربوط بهش رو می‌خونی دلت هوای خونه می‌کنه و می‌بینی که در خونه به روت بازه.
رشته‌ی من همیشه در مراجعه‌ است!
چه این‌ور دنیا باشم میون این همه مصیبت و خاطره‌های حواس‌پرت‌کن، چه اون‌ور دنیا وسط کتاب‌های درسی‌ و غیردرسی‌م.

***
شاعر "باز باران با ترانه" به جهان‌بینی خیلی عمیقی رسیده بوده ها، توجه کنید:
اندک اندک، رفته رفته، ابرها گشتند چيره
آسمان گرديد تيره.
بسته شد رخساره ی خورشيد رخشان
ريخت باران، ريخت باران.

بعد چند خط آخر شعر اشاره می‌کنه به شگفت‌انگیزترین مسأله‌ی دنیا:

« - بشنو از من. کودک من!
پيش چشم مرد فردا،
زندگانی - خواه تيره، خواه روشن -
هست زيبا، هست زيبا، هست زيبا»Life Is Wonderful

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com