Sunday, March 27, 2011

لذت زندگی

وقتش رسیده که با خودم کنار بیام. می‌خوام حرفامو رک بزنم. روراست باشم با خودم.
من بزرگترین تفریح‌م مسخره کردن آدم‌هاست. توی دلم. همراه با بقیه. هر جایی که دست بده. بزرگترین لذت زندگی‌م رو وقتی می‌برم که کوچیکی یک آدم دیگه رو به رخش می‌کشم یا می‌کشن.
البته این یک شمشیر دو سر است که در دست من است. و چیزی که عوض دارد گله ندارد.
هیجان‌انگیزترین تفریحات در مقابل این تفریح که غنی‌کننده‌ی روح است سر خم می‌کنند.

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com