Thursday, May 27, 2010

ایمان بیاوریم به آغاز تابستان سرد

اگر این روزها تمام مدت آرزو می‌کنم که کاش بچه‌دار می‌شد بشوم و پدر خوبی بالای سر بچه‌ام می‌داشتم و خودم به بچه‌هه می‌رسیدم و حواسم بهش بود که خوشحال و خوشبخت باشد، اگر این روزها تمام فکر و ذکرم این است و با دیدن هر بچه‌ی خردسالی ذوق می‌کنم، اگر وبلاگ‌هایی که مامان‌ باباها برای بچه‌های تازه‌ به دنیا آمده‌شان می‌نویسند را می‌خوانم و حسرت می‌خورم، بدان که به خاطر این است که پدر بیش از اندازه دوست‌نداشتنی‌ای دارم.

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com