Thursday, April 15, 2010

بعد از تفکرات فراوان به این نتیجه رسید که از ریشه انسون خوشحالی‌ست و برای شادی او چیزهای زیادی لازم نیست.

سپس سرش را به زیر انداخته و گفت که چند مورد خیلی پراهمیت هستند که اگر نباشند بدبخت است.

ولی به طور کلی، به جز آن چند مورد، انسون خوشحالی‌ست.

متضاد بدبخت، خوشحال است.

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com