Thursday, March 25, 2010

خواب‌هایی که چند بار دیده‌ایم
آدم‌هایی که چند بار کشته‌ایم
جان‌تن‌هایی که چند بار گفته‌ایم
شلوارهایی که چند بار شسته‌ایم
فحش‌هایی که چند بار نشنفته‌ایم
آش‌هایی که چند بار خورده‌ایم
بال‌هایی که چند بار بسته‌ایم
بارهایی که چند بار بسته‌ایم
کتاب‌هایی که چند بار خوانده‌ایم
شعرهایی که چند بار شنفته‌ایم
عشق‌هایی که چند بار از آن‌ها دست شسته‌ایم
و باز آمده‌اند
باز
پنجره‌ی بازمان را بسته‌اند.

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com