Saturday, August 8, 2009

روح پراگ

دنیای ما به دو قطب مخالف، به نبرد ازلی میان خیر و شر، تقسیم می‌شد. نبردی بود که در آن تکلیف زندگی‌مان معلوم می‌شد و در جایی دوردست، ورای توانایی‌مان برای نفوذ داشتن یا تأثیر گذاشتن بر آن، اتفاق می‌افتاد. با وجود این -و کاملاً به یاد دارم- تقریباً همه معتقد بودند که خیر پیروز می‌شود و جنگ به‌زودی به پایان می‌رسد. این باور به آن‌ها کمک می‌کرد طاقت بیاورند..

روح پراگ، صفحه‌ی 27
ایوان کلیمان
ترجمه‌ی فروغ پوریاوری

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com