Sunday, May 24, 2009

من معنی انتظار رو خوب می‌دونم
معنی رسیدن به انتظار رو
معنی آرزو کردن رو و بعد دیدن این که یک ربع بعدش، یک ساعت بعدش، یک روز بعدش،
تو بهم زنگ می‌زنی و از دور
ماشین سیاه همیشگی‌ت پیدا می‌شه
که گاهی وقت‌ها تمیزه
و گاهی وقت‌ها کثیف،
و تو همیشه از بیرون شیشه
پیدایی
با کله‌ای که همیشه
چه پُر مو مثل یه درخت،
چه کچل مثل بیابون،
از دور منو صدا می‌زنه
و می‌گه: تو آرزو می‌کنی
من جواب می‌دم

تو آرزو می‌کنی
من جوابشم

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com