Sunday, May 24, 2009

ناخدا

تو ناخدای من بودی
هر جا می‌گفتی من می‌رفتم
اگر یک لحظه می‌رفتی از پیشم
حتی در حد همین یک توالت رفتن معمولی
من زانوی غم بغل می‌گرفتم

تو ناخدای من بودی
تو منُ از میون همه‌ی این طوفان‌ها
همه‌ی این موج‌های ترسناک
رد کردی

تو ناخدای من بودی
من رو بردی اون طرف اقیانوس
و پیاده‌م کردی.

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com