Saturday, November 29, 2008

آیا حاجی فیروز، موجودی تو مایه‌های Santa Claus و یا La Befana می‌باشد؟
آیا او شب عید قرار است برای فرزندان ایران شیرینی و هدیه در جوراب‌هایشان بگذارد؟

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com