Sunday, November 2, 2008

آقادزد‌ه‌ای که اول کیف پولم رو با کارتهای توش دزدیدی، و هفته‌ی پیش mp4player‌م رو و دیروز هم کاپشن‌م رو! پس کِی اون مقصود نهایی‌ت رو عملی می‌کنی؟ کِی خودم رو می‌دزدی؟

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com