Sunday, November 2, 2008

من دوست داشتن‌ام،
دقیقاً امروز،
همین امروز که تو این‌همه سرت شلوغ است و کار داری،
همین امروز که بعد از این چند وقت گرفتاری
فرصت سر منُ خاراندن را نداری،
به اوج خودش رسیده است و
امانم نمی‌دهد.

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com