Thursday, August 14, 2008

دقیقاً همین امروز، 14 آگوست 2008، یک روز تابستانی در قرن 21، وقتی که تازه از بیرون برگشته بودم خونه، بابام به من گفت:
من رئیس خونه‌م، وقتی می‌خوای بری بیرون از من اجازه بگیر.

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com