Monday, March 10, 2008

ایران که باشی، اگر بخوای طوری زندگی کنی که کون‌ت نسوزه، حتماً باید یه جا یه دکّون ِ دزدی بزنی مردم رو بچاپی. وگرنه.. همون‌طور که گفتم، کون‌ت (و نه تنها این، بلکه جاهای بیشتری که از ذکر نام‌شان عاجزم) می‌سوزه.

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com