Thursday, February 7, 2008

آدم احمق نیست. آدم می‌فهمد کِی در حال غرق‌شدن است. آدم می‌فهمد که کسی نیست که بتواند جلوی این سرما را بگیرد. آن‌هایی که فکر می‌کنند حال ِ بد ربطی به مدام دستشویی رفتن و دل‌درد و کم‌خوابی دارد اما، بسی احمق‌اند. باید فکری به حال‌شان کرد؛ باید ببینند که زندگی چیزی بیشتر از همیشه بر وفق مراد بودن دارد که به آدم بدهد.

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com