Sunday, February 3, 2008

موفقیتی بالاتر از این متصور نیستم که آدم واسه آدم‌های دیگه یک عالمه چیزهای خوب گذاشته باشه، و خودش در اوج بره. دقیقاً حس فرشته‌ای رو بهم القا می‌کنه که به سیندرلا لباس مهمونی‌ش رو داد و رفت تا به کارهای بزرگترش برسه

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com