Saturday, February 2, 2008

در نهایت تأسف و تألم اعلام می‌دارم که اینجانب، به دوران دبستان رجعت کردم و نمره‌های این ترم‌ام (ترم یک) دو تاش 20 شد و یکی‌ش 19 و یکی‌ دیگه‌ش رو هم بعداً به اطلاعتون می‌رسونم

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com