Tuesday, December 11, 2007

بعضی چیزها هستند که در همین جهان به درک می‌روند. (دقت کنید، به درک ِ واقع در همین جهان، و نه درک ِ اون دنیا)

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com