Friday, November 30, 2007

آنان را که فکر می‌کنند آسمان دهان باز کرده اینان بر زمین افتاده‌اند بگویید هنگام فرود بر زمین، قسمتی از خود ِ پاره‌پاره‌شان در جایی نامعلوم فرود آمد.

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com