Monday, October 1, 2007

چرا این، چرا نه آن؟

خب، بگذارید دست ِکم برای خودم روشن کنم که چرا زبان‌های انسانی دیگری خواندن مجذوبم می‌کند.
اول این که در کلاس‌ها و کتاب‌های زبان از هر چیزی سخن گفته می‌شود حال آن که علوم و هنرهای دیگر اغلب به این صورت نیستند. این یکی که من انتخابش کرده‌ام اما انگار آزادتر است که به هر کجا که می‌خواهد سرک بکشد و گاهی سر در این مبحث ِ دنیا کند و گاه سر در آن دیگری.
دوم این که با یاد گرفتن هر زبان جدید، وارد دنیای جدیدی می‌شوم. برای من وقتی می‌گویند "رُوم" * یعنی گشتن و پرسه زدن، جنگل‌های بارانی و مه‌آلود به ذهن می‌آید و صدای زنی که به دنبال گم‌شده‌اش فریاد سر داده.
دلیل سوم این است که کلمات، کلمات ِ جادویی اغلب رعشه بر اندامم می‌اندازند و یک زنجیر به‌هم‌پیوسته از آن‌ها بر جا میخکوبم می‌کند. عشقی که به علت انسان نبودن ِ طرف مقابل رنجی در بر ندارد.

*roam

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com