Monday, August 6, 2007

هیچ خبری نیست. مثل همیشه. شلوغش نکن. کسی با تو قرار گذاشته که همیشه اتفاق هیجان‌انگیزی روی بدهد؟ وقتی از دل آن همه آب بیرون می‌آمدی، جایی، سر راهت، کسی جلویت را گرفت و گفت اگر کمک خواستی این ورد را بخوان؟ آیا دری را بهت نشان دادند و گفتند اگر کلید آن را پیدا کنی تا ابد خوش‌وقت خواهی بود؟ پس برای چه انقدر تقلا می‌کنی. از زندگی چه می‌خواهی؟ بی‌خیال. زندگی چیزی ندارد که به تو بدهد.

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com