Wednesday, May 30, 2007

دفترچه تلفن همه اطرافیانتان را بگیرید و اسم هایش را حفظ کنید

یادمان باشد کتابی ننویسیم و یا اگر نوشتیم اسم کوتاه و ساده ای برای آن انتخاب کنیم. باید فکر دانش آموزان آینده ی این مرز و بوم را هم بکنیم که باید این همه اسم های بدون درون مایه، این همه سرفصل بدون متن اصلی را حفظ بکنند. بیخود نگوئیم آثارمان فایده های دیگری هم دارند. فعلا که در ایران تنها مورد استفاده انبوه شعر و داستان و رمان ِ گذشتگان همین کتاب های ادبیات مدرسه است.
این طور پیش خود مجسم کنید: آیا شما دوست دارید اسمتان دیگران را یاد
مشکلات مزخرف مدرسه شان بیندازد؟ نه؟ پس قلمتان را بر زمین بگذارید!

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com